گزارش اعتماد شما

عملکرد افتتاح حساب قرض الحسنه جام جم :


  • آیا میدانید صندوق قرض الحسنه جام جم در کمتر از یک سال بیش از ۱۵ هزار حساب برای کارکنان شاغل و بازنشسته در تهران و سایر مراکز افتتاح حساب نموده است که حقوق و مزایا عیدی و سایر پرداخت های غیر مستمر در آن واریز می گردد

تسهیلات پرداختی : 


  • آیا میدانید تا به حال 787 فقره وام قرض الحسنه وجوه اداره شده به همکاران بازنشسته مراکز استانها پرداخت شده و بر اساس ترتیب و توالی به سایر مراکز، وام های پنجاه میلیون ریالی و یکصد ملیون ریالی و  بازپرداخت یک ساله ودو ساله با کارمزد ۴ درصد پرداخت خواهد شد.
  • آیا میدانید 1200 فقره وام قرض الحسنه باشرایط بند فوق از محل رسوب تمرکز وجوه پرداخت خواهد شد .
  • آیا میدانید 80 فقره وام قرض الحسنه با مبلغ بیش از ۵۰ میلیون ریال به همکاران صندوق بازنشستگی پرداخت شده است.
  • آیا می دانید 70 فقره وام بیش از ۵۰ میلیون ریال به کارکنان صندوق پس انداز کارکنان پرداخت شده است.
  • آیا میدانید 1491 فقره وام بیش از ۵۰ میلیون ریال به کارکنان شاغل سازمان صدا و سیما از محل صندوق پس انداز کارکنان اداره کل رفاه پرداخت شده است.
  • آیا میدانید از محل وصول اقساط وام های قرض الحسنه پرداختی مجددا وام قرض الحسنه با رسیدن به حد نصاب تعداد به کارکنان مراکز پرداخت خواهد شد.