سوالات متداول


تسهیلات پرداختی به عنوان تسهیلات قرض الحسنه از محل وجوه اداره شده و شخصیت های حقوقی و تمرکز وجوه اختیاری مشتریان است . 
با تمرکز وجوه در حساب به صورت اختیاری، پرداخت تسهیلات متناسب با معدل حساب (طرح برکت) پرداخت میگردد . 
تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده خواهد بود .
حداقل 50.000.000 ریال و حداکثر 200.000.000 ریال می باشد .
کارمزد ۴ درصد در سال نسبت به مانده اصل وام در هر سال و حداکثر مدت سه سال و تضامین شامل کسر از حقوق ، سفته حداکثر به مبلغ 230.000.000 ریال و حداقل 57.500.000 ریال و تضمین از کارمند رسمی ضامن همراه با کسر از حقوق خواهد بود.  
افتتاح حساب شامل تکمیل سه برگ فرم افتتاح حساب و شرایط و مقررات تصویر از صفحه اول شناسنامه و تصویر از کارت ملی پشت و رو یا برگه رسید ثبت نام کارت ملی قدیم و معرفی معاونت و یا مدیریت همکاران که در آن مشغول بکار می باشد و یا در مراکز استانهایی که در آنها حقوق دریافت می نمایند.