ارکان صندوق قرض الحسنه جام جم

این صندوق دارای یک هیأت مؤسس، هیأت امنا و هیأت مدیره مطابق قوانین بانک مرکزی می باشد.

اعضای هیأت مؤسس و هیأت امنای صندوق، همان اعضای هیأت امنای صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان صدا و سیما می باشند.

همچنین به منظور هماهنگی بیشتر بین سیاست های ابلاغی سازمان و صندوق جام جم، مدیران کل محترم مالی، رفاه و بازنشستگی سازمان نیز به عنوان اعضای هیأت امنای صندوق حضور دارند.

هیأت مدیره صندوق با توجه به ضوابط بانک مرکزی دو نفر با مدرک مرتبط و یک نفر به عنوان رئیس هیأت مدیره ( رئیس وقت صندوق بازنشستگی سازمان ) می باشند.