تاریخ 1401/04/15         ساعت 10:25:29     گروه خبری عمومی

با موافقت اعضاء محترم مجمع قرض الحسنه جام جم و حمایت مالی صندوق بازنشستگی مبلغ وام فوری (علی الحساب ماهانه) از بیست میلیون ریال به یکصد میلیون ریال افزایش یافت.

وام فوری برای اعضاء وصاحبان حسابی است که حقوق خود را از قرض الحسنه جام جم دریافت می دارند. این افراد می توانند از طریق سایت و با مراجعه به گزینه وام فوری نسبت به دریافت این وام به صورت ماهانه نسبت به 40 درصد میانگین حسابشان در 30 روز گذشته بانرخ کارمزد 4درصد سالانه (همچون سایر وامهای صندوق) اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

آموزش استفاده از وام فوری