تاریخ 1402/07/23         ساعت 09:50:10     گروه خبری عمومی

با حمایت های همه جانبه صندوق بازنشستگی سازمان صدا وسیما و اعتماد بیش از پیش بازنشستگان محترم تعداد1924 فقره وام منتهی به تاریخ 1402/10/30 به قرار ذیل تقدیم عزیزان بازنشسته شده است.